Body language ear and legs

mam
boday languagae me or kya kya aata hai ya kya kya ho sakta hai ?