First Program Error

First Program In C jo Video Hai Usmee Jo Printf Ka Statement galat hai
kyu Ki Usme Yeh Statment diya haai
Printf(“Hello,World! /n”);
Jiska Output Hello, World /n

Jabki /n Ek Data Type hai Jo Scanf Statements mai Use hota hai
Yeh Program kuch aisa hona chahiye tha jisse eska output
Hello, World !

#include<stdio.h>
int main()
{
printf(“Hello, World !”);
return 0;
}