Ip adress main salash like /

Sir ip adress main /8 likhey app series bolrai app

10.0.0.1/8 yeh nahi samaj main aya