JavaScript Assignment

JavaScript assignment no_07 ka koi solution bta sakta hai please :pray::pray::pray: