Microsoft Navision Manual testing

Hi Team,

Can anyone guide me with Microsoft Navision Manual testing?

How we could testing Navision ERP modules manually

Thanks
Govinda