Python Database communication - mysql


import pymysql showing error…