Sir maya instol nahi hora

maya instol krowa do na sir